Aktivace Windows 10, Server 2016 a Office 2016 pomocí KMS

Pokud není nainstalovaná ve Windows 10 licence volume, tak před kms aktivací nainstalovat volume klíč.

Pomocí KMS SECO

kms seco
Originální zdrojový kód a binárky
@echo off
Title KMS
color 1F
(NET FILE||(powershell start-process -FilePath '%0' -verb runas)&&(exit /B)) >NUL 2>&1
for /f "tokens=6 delims=[]. " %%G in ('ver') do set winbuild=%%G
if %winbuild% GEQ 9600 (goto :seco) else (echo.&echo Pouze pro Windows 10&pause >nul&exit)

:seco
for /f "tokens=2 delims==" %%G in ('wmic path Win32_Processor get AddressWidth /value') do (set "OSarch=%%G")
set kmsip=172.16.16.16
set port=1688
set hSpp="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform"
reg delete %hSpp%\55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f /f >nul 2>&1
reg delete %hSpp%\0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663 /f >nul 2>&1
set spp=SoftwareLicensingProduct
set sps=SoftwareLicensingService
pushd "%~dp0"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform" /v NoGenTicket /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation" /v NoGenTicket /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\slui.exe" /v NoGenTicket /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
If Not Exist "%SystemRoot%\System32\SppExtComObjPatcher.exe" copy /y "%OSarch%\SppExtComObjPatcher.exe" "%SystemRoot%\System32" >nul 2>&1
If Not Exist "%SystemRoot%\System32\SppExtComObjHook.dll" copy /y "%OSarch%\SppExtComObjHook.dll" "%SystemRoot%\System32" >nul 2>&1
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SppExtComObj.exe" /f /v "Debugger" /t REG_SZ /d "SppExtComObjPatcher.exe" >nul 2>&1
sc query sppsvc | find /i "STOPPED" >nul 2>&1 || net stop sppsvc /y >nul 2>&1
sc query sppsvc | find /i "STOPPED" >nul 2>&1 || sc stop sppsvc >nul 2>&1
for /f "tokens=2 delims==" %%A in ('"wmic path %sps% get version /format:list"') do set ver=%%A
wmic path %sps% where version='%ver%' call SetKeyManagementServiceMachine "%kmsip%" >nul 2>&1
wmic path %sps% where version='%ver%' call SetKeyManagementServicePort %port% >nul 2>&1
for /f "tokens=2 delims==" %%G in ('"wmic path %spp% where ProductKeyChannel='Volume:GVLK' get ID /format:list"') do (set ID=%%G&echo.&call :aktivace %%G)
echo.&echo Zachovat SECO soubory v systemu [a,n]?
echo a = KMS aktivace se bude provadet automaticky.
echo n = KMS aktivace se nebude provadet automaticky.
@CHOICE /c na /n
IF %errorlevel% equ 1 GOTO :smazat
IF %errorlevel% equ 2 GOTO :ponechat

:smazat
sc query sppsvc | find /i "STOPPED" >nul 2>&1 || net stop sppsvc /y >nul 2>&1
sc query sppsvc | find /i "STOPPED" >nul 2>&1 || sc stop sppsvc >nul 2>&1
if exist "%SystemRoot%\system32\SppExtComObjPatcher.exe" (del /f /q "%SystemRoot%\system32\SppExtComObjPatcher.exe") >nul 2>&1
if exist "%SystemRoot%\system32\SppExtComObjHook.dll" (del /f /q "%SystemRoot%\system32\SppExtComObjHook.dll") >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SppExtComObj.exe" /f >nul 2>&1
wmic path %sps% where version='%ver%' call ClearKeyManagementServiceMachine >nul 2>&1
wmic path %sps% where version='%ver%' call ClearKeyManagementServicePort >nul 2>&1
wmic path %sps% where version='%ver%' call DisableKeyManagementServiceDnsPublishing 1 >nul 2>&1
wmic path %sps% where version='%ver%' call DisableKeyManagementServiceHostCaching 1 >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f" /f >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Policies\55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Policies\0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663" /f >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform" /v NoGenTicket /f >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation" /v NoGenTicket /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\slui.exe" /v NoGenTicket /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
sc start sppsvc trigger=timer;sessionid=0 >nul 2>&1
echo Soubory SECO byly smazany.&echo.
echo Zavri okno zmacknutim libovolne klavesy.
pause >nul&exit

:ponechat
echo Soubory SECO byly zachovany.&echo.
echo Zavri okno zmacknutim libovolne klavesy.
pause >nul&exit

:aktivace
wmic path %spp% where ID='%1' call ClearKeyManagementServiceMachine >nul 2>&1
wmic path %spp% where ID='%1' call ClearKeyManagementServicePort >nul 2>&1
for /f "tokens=2 delims==" %%x in ('"wmic path %spp% where ID='%1' get Name /format:list"') do echo Aktivuji %%x
wmic path %spp% where ID='%1' call Activate >nul 2>&1
if %errorlevel% neq 0 echo Aktivace selhala&exit /b
for /f "tokens=2 delims==" %%x in ('"wmic path %spp% where ID='%1' get GracePeriodRemaining /format:list"') do (set gpr=%%x&set /a gpr2=%%x/60/24)
echo Aktivovano na %gpr2% dni (%gpr% minut)&exit /b

Pomocí virtuální diskety s KMS ve virtuálce nebo KMS ve virtuálce

vlmcsd svn1111

Aktivace 64bit Office 2016 ve Windows 10 64bit (cmd jako správce):

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /sethst:xxx.xxx.xxx.xxx
cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /act
cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /remhst
cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

Aktivace Windows 10 (cmd jako správce):

slmgr /skms xxx.xxx.xxx.xxx
slmgr /ato
slmgr /ckms
slmgr /dlv

Kde xxx.xxx.xxx.xxx je ip virtuálky s kms.